จนฺทสาโร(จันทร์จาง) พระคําน้อย, และ อิสฺสรภาณี พระมหาอินทร์วงค์. 2022. “ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:94-104. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259325.