ภัทรนาวิก ภัคนันท์. 2022. “การศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:105-24. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259332.