เภาเจริญ พัณณ์อร. 2022. “เคป๊อบ แฟนด้อม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง:”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:125-38. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259555.