ไชยชาติ พระเสกสรรค์, ต้าวคำ ณรงค์ศักดิ์, อุทาพันธ์ ภัทรชัย, พุดชู สุรชัย, และ ผาเจริญ วินิจ. 2022. “มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:166-80. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259679.