กำแพงแก้ว ชฎาภรณ์, และ ศรีภา กัญญ์ฐิตา. 2022. “การเข้าสู่การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:139-54. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259860.