ทับทิมสี ภัทรียา, และ ศรีภา กัญญ์ฐิตา. 2022. “ศึกษาพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:1-17. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260871.