เวชประสิทธิ์ ธิดารัตน์, วัฒนบุตร บุษกร, หมื่นเทพ วิโรชน์, และ อัจฉริยประภา สยาม. 2022. “แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:18-26. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260912.