ฮิลเลียรีย์ สุดา สุชฎา, บุญยโพ เกียรติ, และ จิตวัฒนากร ตระกูล. 2022. “คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:27-37. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260952.