จองเซ ศรีทน, ดวงแก้ว รัตนา, และ พ่วงสมจิตร์ ชูชาติ. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:38-52. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/260973.