ศรีแก้ว พิงพร, ชายป่า กรนิษฐ์, และ จติกุล ศิวพร. 2022. “การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:53-64. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261137.