ศรีสุข ณฤณีย์, พระครูสิริธรรมบัณฑิต, วัฒนบุตร บุษกร, และ รุจจนพันธุ์ บุรินทร์. 2022. “การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:74-83. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261247.