ศรีสุข ณฤณีย์, เพิ่มขึ้น จิรัชนากานต์, ฟองจันตา พัชรีญา, อัจฉริยประภา สยาม, และ ไชยบุรี ฤทธิพล. 2022. “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:65-73. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261248.