จิรภัคพงค์ ชลธิชา, พระครูปริยัติวรากร, พระศักดิธัช แสงธง, และ สมจิต ขอนวงค์. 2022. “การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:84-101. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261491.