จันเรือน จินตนา, นามบุญเรือง สุวิทย์, ลี้จากภัย ทัศนี, และ โสภากุล รพีพรรณ. 2022. “ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:120-32. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261885.