บำบัด ถิรายุส์, ชัยปะละ อักษราภัค, และ เกียรติบุตร รักษ์ศรี. 2022. “เครือข่ายชุมชนจันจว้ากับการจัดการทุนทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา วัดป่าหมากหน่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:195-208. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/261911.