พระครูโสภณกิตติบัณฑิต, และ แก้วทันคำ คุณญา. 2022. “การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่:”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:133-46. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262291.