บุญนัด มนูญ. 2022. “แนวโน้มระบบประชาธิปไตยในสังคมไทย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:209-23. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262298.