ปวนปันวงศ์ วสันต์. 2022. “แนวคิดอารยสถาปัตย์: นโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (3). Lampang, Thailand:162-80. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262483.