วงค์วัน หัสยา, วงค์วัน วิเชียร, และ พรนิมิตร จักรพันธ์. 2023. “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:1-13. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/262974.