เกษจ้อย สิทธิพร, ทะสา พระวรชัด, ไร่สงวน พระมหาสัจจารักษ์, ศรีภา ปนัดดา, และ อบปิ่น วรารัตน์. 2023. “ขวัญและกำลังใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:52-67. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263546.