ศรีสัมพันธ์ สมภพ, ผ่องไพบูลย์ ฐิตชา, วังพรม ประนอม, พลสวัสดิ์ มณฑา, รวยสว่างบุญ สมพล, เกษแก้ว พิมพ์กมล, และ มหาพล เมลิสา. 2023. “ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:144-58. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263560.