มาลัยศรี เรวดี, พงศ์สุภากุล อุไรวรรณ, สุธีดวงสมร จรรยาพร, ศิริรัตนพรรณ์ พีรพัฒน์, มะโหฬาร วรรณวิศา, ตั้งสีฟ้า ดรุณี, และ จารุจินดา บุตรี. 2023. “การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:14-27. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263561.