สุขหมื่น ชูชีพ, ราญสระน้อย ทีป, ปูรานิธี ฉวีวรรณ, วณิชธนานันต์ ฉัตรชัย, รุจิธำรงกุล วิเชียร, ลักขณาภิชนชัช ทัศนีย์, และ เบียดนอก ชูชีพ. 2023. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:28-40. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263562.