โนวิชัย นิฤมล, และ สีทอง ปริญญภาษ. 2023. “การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:68-82. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263755.