สวนแก้ว จรินทร์, กัลยาณมิตร รัชด์ฐิพร, ลักขณาภิชนชัช ทัศนีย์, ศิรืรัตนพรรณ์ พีรพัฒน์, ใจสม พีรวิทย์, ฉิมคล้าย น้อม, และ ศิริภัทรโสภณ ศักดา. 2023. “คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:159-76. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/263811.