ฟองคำ เกรียงศักดิ์, และ สํวโร พระศักดิธัช. 2023. “การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:83-94. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264364.