ขยันหา มนต์ณัฎ, ปิณฑะแพทย์ สุภัททา, และ วิเศษศรี วรกมล. 2023. “การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:113-29. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264440.