พุทฺธสาวโก พระครูธรรมธรบุญเที่ยง, วงศ์จำปา พิศมัย, วิเศษ สหัทยา, และ โปธาฤทธิ์ นิกรณ์. 2023. “องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:130-43. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264484.