แก้วโพนงาม ณัฐดนัย. 2023. “การเมืองการปกครองไทยในจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:177-92. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264564.