วรกิตติ พระมหากีรติ, และ คิดอ่าน ธวัช. 2023. “บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:209-18. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264774.