กัลยา ศตพล, และ จันทร์จิรา นันตา. 2023. “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (1). Lampang, Thailand:193-208. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/264854.