พลาพล ณภัทรมณ, บุณยโสภณ ธีรวัช, และ ปิณฑะแพทย์ สุภัททา. 2023. “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:1-16. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265314.