เทียนสว่างชัย ศุภิสรา, และ น้อยเจริญ นพรัตน์. 2023. “แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:17-30. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265429.