จันเรือน จินตนา. 2023. “ความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาของชุมชนบ้านโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:31-45. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265678.