สุระรินทร์ พงษ์ประภากรณ์, ไชยเหมวงศ์ ธฤตต์วัชร์, พระครูวรวรรณวิฑูรย์, และ อธิจิตฺโต พระยุทธนา. 2023. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:250-62. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265812.