วงศ์ษา กันธิชา, และ หมื่นแจ่ม สำเนา. 2023. “การศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:46-58. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265828.