จันทวงสิน มาลาวรรน, ปัญญาดี เฉลิมชัย, ผาเจริญ วินิจ, และ เสมมณี อัคราชัย. 2023. “ปัจจัยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:59-72. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265868.