ปันลำ จีรศักดิ์, และ เรือนตุ่น กตัญญู. 2023. “การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวัดและชุมชน ในตำบลพระบาทตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:103-15. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266323.