ศรีใจวงศ์ ณัฐพงษ์, เหล็งพั้ง ภูดิส, และ เทพปินตา พิมพร. 2023. “การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:73-86. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266573.