นพทวีวัฒน์ อลินพิชา, และ กลับวิลา โสรัตน์. 2023. “เส้นทางการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:116-30. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266659.