สารพล ชานนท์, และ เครือคำ เสกสัณ. 2023. “แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:131-45. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266662.