ลือดัง โสภณ, และ จตุรพรประสิทธิ์ ชยาภรณ์. 2023. “แรงจูงใจการศึกษาหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ: พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:146-61. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267291.