หีตอักษร ยุภาพรรณ, ธรรมพิทักษ์ สุปราณี, และ อนันทนาธร อนุรัตน์. 2023. “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:162-76. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267341.