มหาศักดิ์สวัสดิ์ รักชนก, และ ทาวะรมย์ อุษณากร. 2023. “ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:205-22. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267345.