กิตฺติเวที พระสมุห์เกียรติกร, และ ณ พิกุล ศุภกร. 2023. “การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:177-89. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267347.