กุลสวัสดิ์ ธีระ, และ พ่วงเถื่อน ภัสนันท์. 2023. “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:190-204. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267348.