กิตฺติวํโส พระสมุห์กิตติพงษ์, และ ฟองจันตา พัชรีญา. 2023. “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:263-73. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267353.