พระครูวรวรรณวิฑูรย์, สุระรินทร์ พงษ์ประภากรณ์, สารบรรณ สุเทพ, และ สุทธะ ชูชาติ. 2023. “อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:235-49. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267363.