ธรรมสอน กริชชัย, และ สาแก้ว อานุรักษ์. 2023. “พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 12 (2). Lampang, Thailand:223-34. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267369.