[1]
ดวงใจ ณ., มั่งคั่ง ช. ., และ วรรณไพศาล เ. ., “การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ”, NL.BDC.J, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 126–136, เม.ย. 2021.